Strona główna » Regulamin Fuxtec.pl

Regulamin Fuxtec.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.fuxtec.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.fuxtec.pl

 1. Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie fuxtec.pl jest prowadzony przez: FUXTEC Mariusz Łobacz NIP: 6112606461
  2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej fuxtec.pl
  3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie fuxtec.pl stanowi platformę służącą:
   • zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a FUXTEC na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
   • dokonywaniu rezerwacji towarów znajdujących się w Sklepach Fizycznych prowadzonych przez innych przedsiębiorców. W przypadku dokonania rezerwacji towaru umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje w siedzibie wybranego przez Rezerwującego towar Sklepu Fizycznego. Rezerwujący towar podejmuje decyzję dotyczącą zakupu po uprzednim umożliwieniu mu obejrzenia/zapoznania się z towarem w lokalu Sklepu Fizycznego u innego przedsiębiorcy. Stronami tej umowy są: podmiot rezerwujący towar i odpowiedni Sklep Fizyczny. Fuxtec za pomocą platformy internetowej, pośredniczy jedynie w przekazaniu Sklepowi Fizycznemu stanowiska Klienta o rezerwacji towaru. W przypadku rezerwacji towaru przez Klienta w konkretnym Sklepie Fizycznym informacje zawarte na stronie internetowej fuxtec.pl są informacjami o sklepie, towarach oraz ich cenach.
  4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy FUXTEC a Nabywcą.
  5. Sklepem Internetowym FUXTEC POLSKA jest serwis internetowy dostępny pod adresem www.fuxtec.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary poprzez zawarcie umowy sprzedaży z fuxtec. Klient może także dokonać Rezerwacji towarów, a następnie zawrzeć umowę kupna sprzedaży w wybranym przez siebie Sklepie Fizycznym.
  6. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Fuxtec za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie fuxtec.pl
  7. Przez Rezerwującego należy rozumieć podmiot dokonujący rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentowanego się na stronie fuxtec.pl, w siedzibie innego przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Fizyczny.
  8. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie fuxtec.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
  9. Fuxtec, jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie fuxtec.pl jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.
  10. Sklep Fizyczny jest dostępnym dla ogółu Klientów punktem sprzedaży współpracującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze spółką Fuxtec Sklep Fizyczny jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek w lokalu swego przedsiębiorstwa sprzedaży produktów zarezerwowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie fuxtec.pl jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą takie jak przeszkolenie Klientów w zakresie obsługi urządzeń, serwis urządzeń.
  11. Rezerwujący towar, przy zawieraniu ewentualnej umowy kupna sprzedaży towaru w lokalu Sklepu Fizycznego może zażądać od personelu Sklepu Fizycznego przeszkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Szkolenie następuje przy wydaniu towaru i jest nieodpłatne.
  12. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
  13. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialności Fuxtec z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.
  14. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
  15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.
 2. Sklep Internetowy

  1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie fuxtec.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić ślady użycia, co wynika z przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez Fuxtec.pl i nie stanowi jednocześnie podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.
  3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).
  4. Stiga sp. z o.o. ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.
  5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówień

  1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową fuxtec.pl
  2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
  3. Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji.
  4. Poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę przedstawiającą obrazek koszyka znajdujący się na żółtym tle uzyskuje się możliwość przeglądu koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości i rozpoczęcia procesu zamówienia.
  5. W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję "Dalej" przechodząc jednocześnie do formularza danych do zamówienia, który należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie, wybierając przycisk „Dalej”, należy przejść do kolejnego kroku.
  6. Przy składaniu zamówienia Klient określa rodzaj usługi świadczonej przez Fuxtec.pl , z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Może to być:
   • zakup towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską lub
   • rezerwacja towaru znajdującego się w wybranym Sklepie Fizycznym. Klient rezerwujący towar wybiera z listy dostępnej na stronie fuxtec.pl Sklep Fizyczny, w którego lokalu będzie miał możliwość zawarcia umowy kupna-sprzedaży zarezerwowanego wcześniej towaru. System wysyła wiadomość e-mail na podany adres e-mailowy Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia/rezerwacji towaru oraz wartością brutto zamówionych/zarezerwowanych towarów. Potwierdzenie następuje poprzez wybór linku podanego w e-mailu.
  7. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:
   • iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie Internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny lub
   • iż, wie, że złożenie z zamówienia poprzez rezerwację towaru znajdującego się w wybranym Sklepie Fizycznym, wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w tym sklepie.
  8. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, fuxtec skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.
  9. W przypadku, gdy zarezerwowany towar nie będzie dostępny, Sklep Fizyczny skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zarezerwowanego towaru, anulowania rezerwacji lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji. W razie braku zarezerwowanego towaru w danym Sklepie Fizycznym, Klient otrzyma informację w mailu o dacie, w której może najwcześniej zgłosić się do Sklepu Fizycznego celem ewentualnego zawarcia umowy kupna sprzedaży.
  10. Złożenie zamówienia towaru oraz rezerwacja towaru oznaczają akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 4. Koszty dostawy zakupionego towaru w Sklepie Internetowym

  1. W przypadku zamówień o wartości do 1000 zł koszty spedycji w kwocie 20 zł obciążają w całości Nabywcę.
  2. Dla zamówień o wartości z przedziału od 1000 zł do 2500 koszt spedycji w kwocie 45 zł w całości obciążają Nabywcę.
  3. Dla zamówień o wartości z przedziału 2500 zł do 5000 zł koszty spedycji w kwocie 120 zł w całości obciążają Nabywcę.
  4. Dla zamówień o wartości powyżej 5000 zł koszty spedycji ponosi Sprzedawca.
  5. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności: płatność on line poprzez system PayU, płatność przelewem (z góry), płatność przy odbiorze lub raty Payu.
  6. W przypadku dostawy do Nabywcy i płatnością przy odbiorze doliczane są dodatkowe koszty za obsługę płatności przy odbiorze w wysokości .
  7. W przypadku dokonania rezerwacji towaru z w celu jego późniejszego zakupu w Sklepie Fizycznym Rezerwujący dokonuje płatności bezpośrednio w Sklepie Fizycznym przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży na zasadach ustalonych ze sprzedawcą.
 5. Realizacja zamówienia

   1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
   2. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez niego potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: sklep@fuxtec.pl, wraz z podaniem numeru zamówienia.
   3. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD, FEDEX, DHL. Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin.
   4. Z powodu braku towaru i konieczności sprowadzenia go, ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy z nabywcą będącym konsumentem. W powyższych przypadkach Fuxtec skontaktuje się drogą mailową z Zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach.
   5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie o którym mowa w pkt. 4 Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
   6. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Sklep prowadzi odbioru osobistego towaru w Jeleniej Górze.
   7. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 15.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.
   8. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.
   9. Wskazane w pkt. 7 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
   10. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczany paragon fiskalny. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający oświadczył, iż żąda wystawienia faktury VAT, wówczas:
    a)    Nabywca nie będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej, którą Fuxtec przysyła droga korespondencji elektronicznej na adres mailowy nabywcy. Faktura jest wysyłana w formie pliku pdf. Nabywca nie będący konsumentem, ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Fuxtec  i prześle oryginał paragonu fiskalnego.
   
   1. b)    Nabywca będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury w takiej formie, w formularzu składanego zamówienia. W braku wyrażenia zgody, nabywca będący konsumentem otrzyma fakturę w formie papierowej. Nabywca będący konsumentem, ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Fuxtec i prześle oryginał paragonu fiskalnego.
   
  1. W przypadku dokonania rezerwacji towaru, rezerwacja będzie obowiązywać od momentu złożenia przez Rezerwującego potwierdzenia rezerwacji i trwać będzie przez 4 dni. Rezerwacja ulega automatycznej anulacji po upływie 4 dnia od momentu złożenia rezerwacji o godzinie 00.00. Rezerwujący może również dokonać anulacji złożonej rezerwacji drogą mailową na adres: sklep@fuxtec.pl. W razie przekazania informacji, iż rezerwowanego towaru nie ma na stanie Sklepu Fizycznego, Rezerwującemu zostanie podane w mailu, kiedy towar będzie dostępny i rezerwacja trwa od wskazanej w tym mailu daty przez 4 dni. Rezerwacja ulega automatycznej anulacji w czwartym dniu o godzinie 00.00.
  2. W przypadku dokonania rezerwacji towaru - okoliczności dokonania jego zakupu, tj. miejsce i czas, zależne są od wyboru przez Klienta konkretnego Sklepu Fizycznego oraz od godzin otwarcia wybranego Sklepu Fizycznego.
 6. Gwarancja

  1. Wszystkie towary marki Fuxtec zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie Fuxtec.pl są objęte gwarancją Fuxtec
  2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem.
  3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowany punkty serwisowy w Jeleniej Górze . 
 7. Zwrot zakupionego towaru

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do fuxtec (adres ul. Grunwaldzka 86, 58-506 Jelenia Góra ) odpowiedzialnego za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.
  4. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.
  5. Fuxtec nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w fuxtec towar.
 8. Niezgodność towaru z umową

  1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Konsument ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Fuxtec. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
  3. Fuxtec zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
  4. Nieudzielenie odpowiedzi przez Fuxtec w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności z umową równoznaczne jest z uznaniem przez Fuxtec roszczeń Konsumenta.
  5. Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W razie zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności Fuxtec zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci cenę zapłaconą przez Nabywcę.
  6. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Fuxtec nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 9. Ochrona danych osobowych

  1. Fuxtec - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umów sprzedaży. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Nabywcą wyłącznie przez firmę Fuxtec.
  2. Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem na adres: sklep@fuxtec.pl
 10. Zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej fuxtec.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny.
  2. W przypadku zakupu towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską, chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@fuxtec.pl w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Fuxtec dokonanych przez Klienta zakupów – w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  3. W przypadku odbioru towaru w Sklepie Fizycznym, zużyty produkt może zostać oddany w momencie odbioru nowego urządzenia.
 11. Pozostałe postanowienia

  1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami działu handlowego Fuxtec pod nr telefonu 501 816 446 lub pod adresem mailowym sklep@fuxtec.pl
  2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru. W takich przypadkach Fuxtec skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.
  3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

 

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest dobrowolne. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta w procesie reklamacyjnym,  FUXTEC., każdorazowo poinformuje o tym, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.


Przejdź do strony głównej