Strona główna » Regulamin Fuxtec.pl

Regulamin Fuxtec.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.fuxtec.pl

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie fuxtec.pl jest prowadzony przez: FUXTEC Mariusz Łobacz NIP: 6112606461
 2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej fuxtec.pl
 3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie fuxtec.pl stanowi platformę do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a FUXTEC na obszarze Polski.
 4. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz.134) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca wolę związania umową sprzedaży na odległość, zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym lub Sklepem Internetowym.
 6. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony jest na stronie internetowej
 7. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy FUXTEC a Nabywcą.
 8. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Fuxtec za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie fuxtec.pl
 9. Przez Rezerwującego należy rozumieć podmiot dokonujący rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentowanego się na stronie fuxtec.pl, w siedzibie innego przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Fizyczny.
 10. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie fuxtec.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 11. Fuxtec, jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie fuxtec.pl jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.
 12. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 13. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialności Fuxtec z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.

§ 2. Definicje

 1.  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
 3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT / NABYWCA – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem umożliwiający zawieranie Umów Sprzedaży.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – FUXTEC
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklep

§ 3. Sklep internetowy

 1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie fuxtec.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Przedmiotami transakcji są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Sklep Internetowy przy danym towarze przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Łączna cena towaru z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem na stronie Sklepu Internetowego z obowiązkiem zapłaty.
 7. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego w zamówieniu numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

§ 4. Koszt, termin i sposoby dostawy - realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 18.00. 
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 
 3. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności: płatność on line poprzez system PayU, płatność przelewem (z góry), płatność przy odbiorze lub raty Payu.
 4. Termin dostawy Produktu, który jest podany przy każdym Produkcie na stronie Sklepu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez kuriera.
 5.  Nabywca będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej .
 6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich
 7. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD, FEDEX, DHL. Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin.
 8. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.
 9. Sklep prowadzi odbiór  towaru w Jeleniej Górze.
 10. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie,  nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 11. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez niego potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: sklep@fuxtec.pl lub telefonicznie. 

§ 5. Gwarancja 

 
W przypadku, gdy na zakupiony przez Kupującego towar została udzielona przez gwaranta gwarancja jakości, jej warunki są dołączane do dostarczanego towaru, w szczególności w postaci karty gwarancyjnej lub zapisów zamieszczanych na opakowaniu towaru. Wykonując uprawnienia z gwarancji, Kupujący powinien stosować się do warunków korzystania z gwarancji.
 1. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowany punkty serwisowy w Jeleniej Górze . 
 2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej  do klienta wraz z zamówionym towarem.
§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t.j. Dz.U. 2019 poz.134)), Kupujący, będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem opisanych w ustępie 2 poniżej, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczyna się dla umów, w wykonaniu których Sklep Internetowy (Sprzedawca) wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umów, które obejmują wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionego towaru przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostarczając je drogą pocztową na adres Sklepu Internetowego lub drogą elektroniczną na adres: sklep@fuxtec.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia nie jest wymagany tylko e-mail z informacją. 
 4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zakupionego towaru z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu.
 9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru, będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Konsument powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać go z należytą starannością, tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019, poz. 134), w szczególności odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości wyjaśniamy numerem telefonu 501 816 446 lub pod adresem mailowym sklep@fuxtec.pl
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów

  Ochrona danych osobowych

 3. Fuxtec - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umów sprzedaży. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Nabywcą wyłącznie przez firmę Fuxtec.
 4. Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem na adres: sklep@fuxtec.pl
 5. Zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 6. Każdy klient FUXTEC kupując jeden z artykułów zakwalifikowanych jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny w firmie ma prawo do oddania zużytego sprzętu w punkcie sprzedaży lub miejscu dostawy tego sprzętu jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany i jest kompletny.
  Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu